Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Termoizolacja Tarnów K. Słomski i wspólnicy – spółka jawna” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Czerwonych Klonów 12, zwana dalej: „Podmiotem”.

 

 1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych należy skontaktować się z Podmiotem pisząc na adres: info@termoizolacjatarnow.pl lub pod nr tel.: +48 14 307 01 74.

 

 1. Dane mogą być przetwarzane w celach niezbędnych i uzasadnionych takich jak:
 • realizacja zawartej z Podmiotem umowy oraz stosownych porozumień, realizowanych w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowo), stanowiących tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki Podmiotu;
 • prowadzenie marketingu, w tym marketingu bezpośredniego prowadzonych usług;
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • możliwość dochodzenia roszczeń przez Podmiot.

 

 1. Kategorie danych przetwarzanych przez Podmiot to podstawowe dane indentyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, wymagane do zawarcia i prawidłowej realizacji umów oraz do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym również – w niezbędnym zakresie – dane osobowe Pani/Pana pracowników (m. in. przedstawicieli handlowych, kierowców, kierowników), a ponadto informacje o realizacji Pani/Pana zobowiązań względem Podmiotu oraz wypłacalności.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Podmiotem lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. W przypadku konieczności dane osobowe mogą być udostępniane do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki.

 

 1. Podmiot nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa – tabela 1.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą  przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

 1. Podmiot może uzyskać dane osobowe Pani/Pana ze źródeł publicznie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, CEIDG, KRS.)

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Tabela 1

 

PROCES

REKRUTACJA

PRACOWNICY

OBSŁUGA KLIENTA

WINDYKACJA

SPRZEDAŻ

MARKETING

DOSTAWCY

AKCJONARIUSZE

WNIOSKODAWCY

POTENCJALNI DOSTAWCY

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 pkt a)

Art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), i f) oraz Art. 9 ust. 2 pkt b), h) i j)

Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) 

Art. 6 ust. 1 pkt b) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt a)

 i f)

Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne

Art. 6 ust. 1 pkt c)

Art. 6 ust. 1 pkt b), c), d)

Art. 6 ust. 1 pkt b), c)

Okres przechowywania danych

2 lata 

50 lat

6 lat od zakończenia umowy

3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji

6 lat od zakończenia umowy

Do czasu złożenia sprzeciwu

6 lat od momentu w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia

5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych akcjonariusza

5 lat

10 lat

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

dobrowolność

obowiązek

dobrowolność

dobrowolność

dobrowolność

dobrowolność

dobrowolność

obowiązek

dobrowolność

dobrowolność

Odbiorcy danych

kurierzy, poczta polska

Banki, kurierzy, poczta polska, kontrahenci

Banki, kurierzy, poczta polska

Kurierzy, poczta polska

Kurierzy, poczta polska

Kurierzy, poczta polska

Kurierzy, poczta polska

Banki, akcjonariusze